X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Ризик підприємницької діяльності та засоби протидії йому

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Ризик підприємницької діяльності та засоби протидії йому

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Ризик підприємницької діяльності та засоби протидії йому Роботу виконали Чехо... Ризик підприємницької діяльності та засоби протидії йому Роботу виконали Чехова М.О Янкова Т.С.
Cлайд 2
Поняття та класифікація ризиків Заснування власної справи, прогнозування, пла... Поняття та класифікація ризиків Заснування власної справи, прогнозування, планування та реалізація господарських рішень в підприємницькій діяльності відбувається в умовах невизначеності. Невизначеність, що пов'язана з можливістю виникнення в ході здійснення підприємницької діяльності несприятливих умов, ситуацій та наслідків несе загрозу ризику.
Cлайд 3
Найрозповсюдженіша характеристика ризику загроза або небезпека виникнення нев... Найрозповсюдженіша характеристика ризику загроза або небезпека виникнення невдач в процесі здійснення підприємницької діяльності; небезпека виникнення несприятливих наслідків, змін зовнішнього середовища, які можуть викликати втрати ресурсів, збитки, а також небезпеку від якої слід застрахуватись.
Cлайд 4
Ризик – це: можливість досягнення негативних наслідків в результаті певних рі... Ризик – це: можливість досягнення негативних наслідків в результаті певних рішень або дій; ймовірність понести збитки або втратити вигоду, невпевненість в отриманні відповідного доходу; дія, яка в тій чи іншій мірі загрожує суб'єкту певною втратою.
Cлайд 5
Навіть за регульованої економіки, ретельного вивчення ринку маркетологами суб... Навіть за регульованої економіки, ретельного вивчення ринку маркетологами суб'єкти господарської діяльності позбавлені всебічної достовірної інформації про кон'юнктуру ринку, фінансовий та виробничий стан підприємств-конкурентів, їхні плани, що посилює об'єктивний характер економічних ризиків.
Cлайд 6
Економічний ризик - це ймовірне зменшення вартості, тобто величина, що має гр... Економічний ризик - це ймовірне зменшення вартості, тобто величина, що має грошове вираження.
Cлайд 7
Оскільки законодавством України діяльність суб'єктів господарювання розглядає... Оскільки законодавством України діяльність суб'єктів господарювання розглядається як господарська та підприємницька, то і ризики класифікуються як господарські та підприємницькі.
Cлайд 8
Підприємницький ризик - загроза виникнення непередбачених планами та прогноза... Підприємницький ризик - загроза виникнення непередбачених планами та прогнозами матеріальних і фінансових втрат та збитків або недоодержання очікуваних доходів у ході здійснення підприємницької діяльності. Господарський ризик є невід'ємним компонентом ринкової економіки і являє собою здійснення комерційної, виробничої та іншої діяльності у ситуації невизначеності через нестачу інформації, що не гарантує в таких умовах досягнення позитивного результату.
Cлайд 9
При прийняття господарських рішень суттєвими є наступні види господарських ри... При прийняття господарських рішень суттєвими є наступні види господарських ризиків: виробничо-технологічний ризик; зовнішньоекономічний ризик; управлінський ризик; маркетинговий ризи; матеріально-технічний ризик тощо.
Cлайд 10
З точки зору причин виникнення, ризики обумовлені: постановкою помилкової мет... З точки зору причин виникнення, ризики обумовлені: постановкою помилкової мети, невизначеністю ситуації; зіткненням інтересів учасників прийняття підприємницьких рішень та виконавців цих рішень; можливістю виникнення несприятливих наслідків в ході реалізації підприємницької ідеї; обмеженістю ресурсів.
Cлайд 11
Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно органі... Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно організувати підприємницьку діяльність таким чином, щоб зменшити ризик і пов'язані з ним втрати в майбутньому.
Cлайд 12
Фінансовий ризик поділяють на ризик ліквідності та ризик рентабельності Ризик... Фінансовий ризик поділяють на ризик ліквідності та ризик рентабельності Ризик ліквідності (платоспроможності) - це можливість виникнення несприятливих ситуацій по поверненню наявних боргів у визна чені законодавством та договорами терміни. Ризик рентабельності — це невпевненість суб'єкта підприємниць кої діяльності в отриманні запланованого рівня рентабельності.
Cлайд 13
Способи зниження ризиків розподіл ризику між учасниками підприємницької діяль... Способи зниження ризиків розподіл ризику між учасниками підприємницької діяльності; страхування ризику; резервування коштів на покриття непередбачених витрат; нейтралізація часткових ризиків; зниження ризику в плані фінансування
Cлайд 14
Диверсифікація як спосіб зниження ризику Диверсифікація є одним з найбільш ун... Диверсифікація як спосіб зниження ризику Диверсифікація є одним з найбільш універсальних способів мінімізації ризику і найбільш “дешевим”. Доки існує можливість розподіляти кошти по різних напрямках діяльності, результативність яких не пов'язана тісно між собою, доти існує можливість певною мірою уникати ризику.
Cлайд 15
 Теорія портфеля Це теорія фінансових інвестицій, в рамках якої за допомогою ...  Теорія портфеля Це теорія фінансових інвестицій, в рамках якої за допомогою статистичних методів здійснюються найбільш вигідний розподіл ризику портфеля цінних паперів та оцінка прибутку.
Cлайд 16
Ризик портфеля – це міра можливості того, що настануть обставини, за яких інв... Ризик портфеля – це міра можливості того, що настануть обставини, за яких інвестор може понести збитки, спричинені інвестиціями в портфель цінних паперів, а також операціями по залученню ресурсів при формуванні портфелю. Метою “портфельної” теорії є мінімізація ризику портфеля, причому ступінь ризику портфеля цінних паперів зменшується до певної межі обернено пропорційно кількості включених в портфель видів цінних паперів.
Cлайд 17
При прийнятті рішень, пов'язаних з ризиком, підприємець повинен враховувати о... При прийнятті рішень, пов'язаних з ризиком, підприємець повинен враховувати об'єктивні і суб'єктивні чинники. Індивідуальні риси особи, що приймає рішення, пов'язане з ризиком, поділяються на такі властивості, як оригінальність мислення рівень тривоги, агресивність, самостійність, екстравертність або інтровертність, егоїзм та ін
Cлайд 18
Рішення - основа управління, вибір кращого способу дій з декількох можливих П... Рішення - основа управління, вибір кращого способу дій з декількох можливих Прийняття правильного рішення - запорука успіху діяльності підприємця, тому що воно значно знижує ступінь ризику і дозволяє отримати високий кінцевий результат. Прийняття управлінських рішень повинно підкорятися правилам, основні з яких були сформульовані американським соціологом М. Рубінштейном.
Cлайд 19
Правила М. Рубінштейна 1. Перш ніж вникати в деталі, постарайтеся отримати уя... Правила М. Рубінштейна 1. Перш ніж вникати в деталі, постарайтеся отримати уявлення про проблему в цілому, чи не приймайте рішення, поки не розгляньте можливі варіанти. 2. Сумнівайтеся - Навіть загальноприйняті істини повинні викликати недовіру, не бійтеся відводити їх. 3. Намагайтеся поглянути на що стоїть перед вами проблему з різних точок зору, навіть якщо шанси на успіх здаються мінімальними. 4. Шукайте модель або аналогію, яка допоможе вам краще зрозуміти сутність вирішуваної проблеми. Використовуйте діаграми та схеми. Вони дозволять схопити складну і широку проблему буквально одним поглядом.
Cлайд 20
Дякуємо за увагу! Дякуємо за увагу!
Скачать эту презентацию
Наверх