X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Управління валютним ризиком в банку

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Управління валютним ризиком в банку

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Нац... Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку” на тему: ”Управління валютним ризиком в банку” Виконав: студент V курсу групи МБС–11 денної форми навчання Cулима М.К. Науковий керівник: доцент Криклій О.А.         Суми – 2011
Cлайд 2
Метою курсової роботи є розробка науково-методичних підходів і практичних рек... Метою курсової роботи є розробка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення методів оцінки та мінімізації валютного ризику банку. Завдання курсової роботи: з’ясувати сутність поняття «валютний ризик банку», виділити та класифікувати фактори, що визначають його рівень; визначити класифікаційні ознаки для побудови типології валютного ризику банку; дослідити організаційне та інформаційне забезпечення управління валютним ризиком банку; дослідити та описати інструментарій аналізу та оцінки валютного ризику банку; визначити методи та відповідний ним інструментарій мінімізації валютного ризику банку; дослідити та описати процес контролю валютного ризику в банку; відобразити методики стрес-тестування із врахуванням закордонного досвіду і обґрунтувати доцільність вдосконалення існуючих методичних рекомендацій Національного банку щодо проведення срес-тестування в комерційних банках України; обґрунтувати доцільність використання методу трансфертного ціноутворення за узгодженими строками погашення для регулювання основних форм валютного ризику банку. Об’єктом дослідження є закономірності і принципи управління валютним ризиком банку в сучасних умовах розвитку банківської системи. Предметом дослідження є управління валютним ризиком банку.
Cлайд 3
Рисунок 1 – Місце валютного ризику в системі банківських ризиків Рисунок 1 – Місце валютного ризику в системі банківських ризиків
Cлайд 4
Рисунок 2 – Фактори, що впливають на валютний ризик банку Рисунок 2 – Фактори, що впливають на валютний ризик банку
Cлайд 5
Рисунок 3 – Розподіл підрозділів банку, що приймають участь в управлінні валю... Рисунок 3 – Розподіл підрозділів банку, що приймають участь в управлінні валютним ризиком, згідно із ієрархічним підходом.
Cлайд 6
Таблиця 1 – Методи оцінки валютного ризику, їх переваги та недоліки Методи оц... Таблиця 1 – Методи оцінки валютного ризику, їх переваги та недоліки Методи оцінки валютного ризику Переваги Недоліки Коефіцієнтний метод швидкість та простота розрахунків, наочність відображення ризику у статиці Метод дисбалансів можливість розрахунку динамічної валютної позиції на основі прогнозних даних зміни валютних активів та зобов’язань існування недоліків у концепції НБУ щодо методики розрахунку загальної валютної позиції банку VAR- методи Методи історичного моделювання неважкий розрахунок та зручна інтерпретація неможливо спрогнозувати втрати в умовах «шоків» Дельта-нормальний підхід дозволяє прогнозувати втрати на коротких проміжках часу в умовах кризи прогнози неточні і викривлені Метод Монте-Карло дає точні результати за умови стабільності на коротких та середніх проміжках часу складність розрахунків Стрес-тестування Сценарне стрес-тестування дозволяє оцінити ризик за шокових подій простий у застосуванні вибір сценаріїв залежить від кваліфікованості експерта та є суб’єктивним Стрес-тестування за методом чутливості дозволяє оцінити ризик за шокових подій дозволяє здійснити оперативне стрес-тестування бракує історичного та економічного змісту
Cлайд 7
Таблиця 2 - Порівняння світового та європейського підходів до методів стрес-т... Таблиця 2 - Порівняння світового та європейського підходів до методів стрес-тестування з українським Назваметодустрес-тестуваннявУкраїні Назваметодустрес-тестуваннязазагальносвітовим(рекомендаціїМВФ таСвітовогобанку) Назваметодустрес-тестуваннязаєвропейськимпідходом(Базельськимпідходом) Сценарнийаналіз Аналізймовірносно-невизначенихподій Методеластичностей Аналіз чутливості Аналізнайбільшімовірнихподій Методоцінкивтрат - Аналізпомірно-несприятливихподій Сценарнийметод - Аналізнадзвичайнихподій«виняткових,алеможливих» Індекснийметод
Cлайд 8
Таблиця 3 – Класифікація методів мінімізації валютного ризику банку Вид групи... Таблиця 3 – Класифікація методів мінімізації валютного ризику банку Вид групи методів мінімізації валютного ризику Переваги Недоліки Методи На основі натурального управління валютною позицією банка простота застосування; доступність досить витратні методихеджуваннявалютного ризику; не дають змоги швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища -неттінг -структурнебалансування за обсягами та строками - конверсійні операції - метод випередження та відставання -форфейтинг На основі синтетичного управління валютною позицією банка гнучкі інструменти, дозволяють швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища; забезпечують легкість та швидкість управління валютною позицією банка відсутність в Україні існування активного ринку строкових інструментів хеджування ризиків; законодавчі обмеження - форварди - ф’ючерси - опціони -свопи
Cлайд 9
Застосування трансфертного ціноутворення як методу мінімізації валютного ризи... Застосування трансфертного ціноутворення як методу мінімізації валютного ризику БСi – базова ставка для розрахунку трансферної ціни для данного типу фінансових ресурсів. Мкi – компенсаційна маржа; Мbidстимi – стимулююча маржа; Мbidдестимi – де стимулююча маржа. ТЦbidi – трансферна ціна BID для певного виду ресурсів. КМ – маржа казначейства Мкi – компенсаційна маржа; Мofferстимi – стимулююча маржа; Мofferдестимi – де стимулююча маржа. Трансфертна ціна OFFER (ТЦofferi), за якою кошти купуються ЦФВ у відділу управління позицією (1.2) (1.2) Трансфертна ціна BID (ТЦbidi) за якою відділ управління позицією купує фінансові ресурси певного типу в ЦФВ(1.1)
Cлайд 10
Таблиця 4 – Система контролю валютного ризику банку № п/п Рівні контролю валю... Таблиця 4 – Система контролю валютного ризику банку № п/п Рівні контролю валютних ризиків Органи банку,що задіяні у контролі Функції органів контролю Завдання органів контролю 1 Планування бізнесу та розробкастратегії Правління банку - встановлення параметрів ризику - встановлення лімітів відкритої валютної позиції - встановлення рівня «ризиковість - дохідність» Розробка середньострокового плану, що враховує вплив різних факторів контроль дотримання співвідношення «ризиковість - дохідність» на тактичному рівні 2 Контроль на рівні менеджменту Керівництво валютного департаменту 3 Дилінговий контроль Керівництво казначейства - визначення повноважень дилерів - вибір контрагентів, встановлення лімітів на контрагентів - формування звітності по лімітам Контроль на оперативному рівні встановленого співвідношення «ризиковість-дохідність» 4 Операційно-технологічний контроль Працівники фронт- та бек-офісів - укладання валютних угод - якісне обслуговування виконання угод Дотримання лімітів відкритої валютної позиції
Cлайд 11
Дякую за увагу! Дякую за увагу!
Скачать эту презентацию

Похожие презентаци

Наверх