X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Формирование надпредметных компентенций на уроках физики

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Формирование надпредметных компентенций на уроках физики

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
ОРЛОВА Л.В ОШ I-III ступеней № 1 г.Кировское Формирование надпредметных компе... ОРЛОВА Л.В ОШ I-III ступеней № 1 г.Кировское Формирование надпредметных компетенций на уроках физики
Cлайд 2
Цель нашей работы должна определяться в реальном качестве личности, которая в... Цель нашей работы должна определяться в реальном качестве личности, которая выходит с наших педагогических рук. В.А. Сухомлинский
Cлайд 3
Задание учителя Научить и воспитать учеников, как активно мыслящих личностей,... Задание учителя Научить и воспитать учеников, как активно мыслящих личностей,которые могут творчески подойти к изучению материала, опираясь на свой приобретенный опыт.
Cлайд 4
Приоритетные направления современной школы: создание условий для развития лич... Приоритетные направления современной школы: создание условий для развития личности и творческой самореализации каждого гражданина; Воспитание поколения людей, способных эффективно работать и учиться на протяжении всей жизни: оберегать и приумножать ценности национальной культуры; укреплять государство.
Cлайд 5
Одной из ключевых идей модернизации образования за последние годы стала идея ... Одной из ключевых идей модернизации образования за последние годы стала идея формирования компетенций, которые проявляются в умении учеников интегрировать, переносить и использовать знания в различных жизненных ситуациях.
Cлайд 6
О. Пометун включает в содержание компетентности «специальным путем организова... О. Пометун включает в содержание компетентности «специальным путем организованные наборы знаний, умений, умений и представлений, которые приобретаются личностью в процессе обучения».
Cлайд 7
Социальные Поликультурные Коммуникативные Информационные Саморазвития и самоо... Социальные Поликультурные Коммуникативные Информационные Саморазвития и самообразования Продуктивной творческой деятельности
Cлайд 8
Современный выпускник должен владеть компетенциями: уміти інтегруватись у суч... Современный выпускник должен владеть компетенциями: уміти інтегруватись у сучасне інформаційне середовище; володіти комунікативною культурою; цілеспрямовано використовувати свій потенціал для самореалізації з професійною й особистою метою; використовувати знання для розв’язання життєвих проблем; уміти працювати з інформацією – здобувати, аналізувати й застосовувати; критично мислити; бути здатним до вибору з багатьох альтернатив тієї, що пропонує сучасне життя.
Cлайд 9
Концепція загальноосвітньої школи, Державний стандарт базової і повної середн... Концепція загальноосвітньої школи, Державний стандарт базової і повної середньої освіти регламентують оновлення змісту освіти з орієнтацією на формування відповідних груп компетентностей і особливо напредметних.
Cлайд 10
Компетенції повинні : бути вигідними як для окремої особистості, так і для су... Компетенції повинні : бути вигідними як для окремої особистості, так і для суспільства в цілому; надавати можливість інтегруватися особистості в суспільстві і зберігати незалежність та індивідуальність; сприяти постійному удосконаленню знань, навичок та умінь.
Cлайд 11
Орієнтир змісту середньої освіти Компетенції Надпредметні Загально предметні ... Орієнтир змісту середньої освіти Компетенції Надпредметні Загально предметні Спеціально предметні
Cлайд 12
Спеціально предметні компетенції : «компетентності, яких набуває учень при ви... Спеціально предметні компетенції : «компетентності, яких набуває учень при вивченні певного предмета упродовж конкретного навчального року»
Cлайд 13
Загально предметні компетенції : « відносяться до другого, загально теоретичн... Загально предметні компетенції : « відносяться до другого, загально теоретичного рівня змісту загальної середньої освіти, визначаються як «компетентності, яких учень набуває впродовж усього терміну вивчення того чи іншого предмета».
Cлайд 14
Надпредметні компетенції : Вони визначаються як здатність людини здійснювати ... Надпредметні компетенції : Вони визначаються як здатність людини здійснювати складні полі функціональні, полі предметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи відповідні проблеми.
Cлайд 15
Талант і творча обдарованість особистості стають сьогодні запорукою інтенсивн... Талант і творча обдарованість особистості стають сьогодні запорукою інтенсивного економічного розвитку країни і сприятливим фактором національного престижу. Інтелектуала з високим рівнем розвитку творчих здібностей не можна замінити ні кібернетичною машиною, ні колективом індивідуумів із середніми інтелектуально-творчими здібностями. Тому проблема творчості в наші дні стала настільки актуальною, що вона по праву вважається проблемою століття.
Cлайд 16
Обдаровані діти – це діти,які різко виділяються із середовища ровесників висо... Обдаровані діти – це діти,які різко виділяються із середовища ровесників високим розумовим розвитком завдяки природним задаткам та сприятливим умовам виховання, що дозволяє їм досягти вагомих результатів. Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. Завдання вчителя фізики полягає в тому, щоб дбайливо ростити нові таланти .
Cлайд 17
Ідеалом сучасного навчання є особистість, визначальною рисою якої є не енцикл... Ідеалом сучасного навчання є особистість, визначальною рисою якої є не енциклопе-дично розвинена пам’ять, а гнучкий розум, швидка реакція на все нове, з добрими навичками, творчими здібностями й розвинутими потребами для пізнання та самостійної дії, постійним прагненням учитися, спостерігати, досліджувати, формуючи надпредметні компетентності.
Cлайд 18
Ці завдання порушують проблему співвід- ношення традиційної та інноваційної ф... Ці завдання порушують проблему співвід- ношення традиційної та інноваційної функцій навчання. Реалізація нових завдань в освіті потребує від вчителя нових підходів, один із них- індивідуальна робота з обдарованими дітьми в умовах диференціації навчання
Cлайд 19
Робота з обдарованими дітьми вимагає від мене належної змістової наповненості... Робота з обдарованими дітьми вимагає від мене належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аналітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Формами роботи обираю групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації доповнюю науковими відомостями, які можуть одержати учні в процесі виконання додаткових завдань у той же час, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації.
Cлайд 20
Cлайд 21
Якості, якими повинен володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми 1. Бу... Якості, якими повинен володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми 1. Бути доброзичливим і чуйним. 2.Розбиратися в особливостях дитини, відчувати їхні потреби і інтереси. 3.Мати високий рівень інтелектуального розвитку. 4.Мати широке коло інтересів. 5.Бути готовим до виконання різних обов’язків. 6.Мати педагогічну і спеціальну освіту. 7.Володіти почуттям гумору. 8. Мати живий і активний характер. 9. Виявляти гнучкість, бути готовими до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення. 10.Мати творчий, можливо нетрадиційний особистий світогляд 11.Бути цілеспрямованим і наполегливим. 12.Володіти емоційною стабільністю. 13.Уміти переконувати. 14.Мати схильність до самоаналізу.
Cлайд 22
Шляхи розвитку творчості учнів на уроці фізики я бачу у реалізації: проблемно... Шляхи розвитку творчості учнів на уроці фізики я бачу у реалізації: проблемного підходу у навчанні; проведенні самостійних робіт творчого характеру; індивідуального підходу у навчанні; впровадження розвивальних творчих ігор; розв’язування творчих завдань.
Cлайд 23
Серед методів навчання обдарованих учнів вважаю доцільними: самостійна робота... Серед методів навчання обдарованих учнів вважаю доцільними: самостійна робота; пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням проводжу, стимулючи поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання носять творчий, диференційований характер.
Cлайд 24
Приёмы работы с обдарованными детьми Важный первый шаг Ущільнення навчальної ... Приёмы работы с обдарованными детьми Важный первый шаг Ущільнення навчальної програми Учебные контакты Таксономания мислення Тренинг творческих способностей
Cлайд 25
Самый тяжелый первый шаг Прийом полягає в тому, що учням дозволяю розв’язати ... Самый тяжелый первый шаг Прийом полягає в тому, що учням дозволяю розв’язати з усього переліку завдань декілька найважчих, три-чотири). Якщо вправа виконана правильно, то виставляю найвищу оцінка та дозволяю час, що залишився, присвятити задоволенню своїх потреб.
Cлайд 26
Сокращение учебной программы Обдарованные дети способны усвоить содержание пр... Сокращение учебной программы Обдарованные дети способны усвоить содержание программы за короткое время. В связи сэтим им разрешается сокращение учебного времени на изученеЗ огляду на це, їм дозволяється скорочення часу на вивчення певних тем курсу. Час, що звільняється, може бути витрачений на поглиблене вивчення предмета ( розв’язання складних задач та вивчення тієї теми, яка важко дається учням).
Cлайд 27
Таксономія мышления Одним із видів мислення, який повинні опанувати обдарован... Таксономія мышления Одним із видів мислення, який повинні опанувати обдаровані діти, є критичне. Показниками його сформованності є вміння оцінювати об’єкт чи дію. Розвиток навчальної діяльності проводжу за моделлю: Розпізнання—знання—розуміння—аналіз—синтез—оцінка. Перед переходом на таку систему роз’яснюю учням зміст кожної операції та перелік тих дій, які має виконувати учень на кожному із зазначених рівнів.
Cлайд 28
Тренінг творчих здібностей Має на меті навчити учнів виконувати ті дії, з яки... Тренінг творчих здібностей Має на меті навчити учнів виконувати ті дії, з яких може складатися творча діяльність; Засвоєння операцій дає можливість учням компетентно підходити до розв’язання творчих задач.
Cлайд 29
Вправи з тренінгу творчих здібностей Вправа 1. Хто це? Що це? Кожен учасник т... Вправи з тренінгу творчих здібностей Вправа 1. Хто це? Що це? Кожен учасник тренінгу виходить на середину класу та жестами або мімікою намагається зобразити певний об’єкт. Учні уточнюють шляхом запитань, на які демонстратор має право відповідати “так” або “ні”. Учні повинні вгадати назву того,що було закодовано рухами і жестами.
Cлайд 30
Вправа 2. Наймовірні ситуації. Учасникам пропонується придумати якомога більш... Вправа 2. Наймовірні ситуації. Учасникам пропонується придумати якомога більше наслідків таких ситуацій. Наприклад, щоб сталося , коли б… можна було розширити межі чутливості ока людини в бік ультрафіолетових променів; в атомах зникли нейтрони, протони, електрони; сонце перестало світити; шкіра людини не мала електричного опору; зникла сила тяжіння, сила тертя; середня густина Землі зменшилася вдвічі, збільшилась вдвічі; зникла сила притягання між молекулами ; зникла сила відштовхування між молекулами…
Cлайд 31
Вправа 3 Конструктор Учасникам пропонується придумати якнайбільше варіантів н... Вправа 3 Конструктор Учасникам пропонується придумати якнайбільше варіантів незвичайного застосування певних предметів. Такими предметами на уроках фізики можуть бути вимірювальні прилади, технічні пристрої та інше фізичне обладнання.
Cлайд 32
Вправа 4 Пози. Вчитель робить декілька схематичних малюнків, на яких зображен... Вправа 4 Пози. Вчитель робить декілька схематичних малюнків, на яких зображено різні події певних об’єктів. Завдання учнів – розповісти, що робить той чи інший об’єкт, що він відчуває, що з ним буде далі. Вправа 5. Комбінатор. Завдання учнів - поєднати два різні за значенням предмети та назвати якомога більше нових властивостей, якими буде володіти утворений гібрид. Наприклад: олівець і лампочка; телефон і тяжіння; парта і тертя.
Cлайд 33
Вправа 6. І так, і сяк Учасникам пропонується з’ясувати призначення певного п... Вправа 6. І так, і сяк Учасникам пропонується з’ясувати призначення певного предмета, які мають протилежні значення. Наприклад: Вимикач – умикає світло та вимикає; Світло – і хвиля, і фотон; Літак – і важкий, і літає; Ніж – і ранить, і мастить хліб маслом. Вправа 7. Золоті ручки. Учням даються певні матеріали або прилади та пропонується виготовити з них якнайбільше речей або скласти експериментальні установки для визначення певних фізичних величин.
Cлайд 34
Вправи на тренінгу творчих здібностей Ти будеш (передбачити знання і вміння п... Вправи на тренінгу творчих здібностей Ти будеш (передбачити знання і вміння потрібні до обраної професії); Рими ( придумати якомога більше римованих рядків із запропонованих слів, пов’язаних з темою що вивчається); Закінчи жарт (продовжити учителем жарт, але так, щоби було смішно); Придумай бажання,пов’язане з темою уроку (з позиції запропонованого учителем предмета, що має відношення до теми уроку, висловити декілька бажань за фіксований час які б міг виконати чарівник) Придумай слова( учитель пропонує придумати слова, які включають до свого складу “метр”
Cлайд 35
Cлайд 36
Cлайд 37
Cлайд 38
Cлайд 39
Cлайд 40
Cлайд 41
Фізика – наука експериментальна. Вивчення фізики важко представити без лабора... Фізика – наука експериментальна. Вивчення фізики важко представити без лабораторних, дослідницьких робіт. Нажаль, оснащення фізичного кабінету не завжди дозволяє провести програмні лабораторні роботи, не дозволяє зовсім увести нові роботи, що вимагають більш складного устаткування і творчого дослідження.
Cлайд 42
Добре відомо, що курс фізики середньої школи містить у собі розділи, вивчення... Добре відомо, що курс фізики середньої школи містить у собі розділи, вивчення і розуміння яких вимагає розвитого образного мислення, уміння аналізувати, порівнювати. У першу чергу мова йде про такі розділи, як "Молекулярна фізика", деякі глави "Електродинаміки", "Ядерна фізика", "Оптика" і інше. Строго говорячи, у будь-якому розділі курсу фізики можна знайти глави, важкі для розуміння.
Cлайд 43
Багато явищ в умовах шкільного фізичного кабінету не можуть бути продемонстро... Багато явищ в умовах шкільного фізичного кабінету не можуть бути продемонстровані. Приміром, це явища мікросвіту, або швидко протікають процеси, або досвіди з приладами, відсутніми в кабінеті. У результаті учні випробують труднощів у їхньому вивченні, тому що не в змозі думко їх представити. Комп'ютер може не тільки створити модель таких явищ, але також дозволяє змінювати умови протікання процесу, "прокрутити" з оптимальною для засвоєння швидкістю.
Cлайд 44
Cлайд 45
Використання комп’ютера Мультимедийні програми з інтерактивним інтерфейсом, п... Використання комп’ютера Мультимедийні програми з інтерактивним інтерфейсом, постачені графічним, відео- і звуковим супроводом, перетворюють роботу учня у творчу працю, що приносить задоволення. Це почуття особливе коштовно в процесі пізнання,учні шукають нову цікаву інформацію.
Cлайд 46
Виділяю для себе кілька аспектів використання комп’ютера на уроках фізики: вч... Виділяю для себе кілька аспектів використання комп’ютера на уроках фізики: вчитель може за допомогою комп’ютера набрати і роздрукувати контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для индивідуальної роботи, опорні листи, міні самостійні роботи для уроку. комп’ютер дозволяє створювати наглядні посібники; може виступати в ролі телевізора, кінопроектора, кодоскопу; зараз випускаються спеціальні навчальні програми з фізики, які можна використовувати на уроках.
Cлайд 47
Cлайд 48
Cлайд 49
Разделение изотопов методом изотермической эффузии. На анимации в левой части... Разделение изотопов методом изотермической эффузии. На анимации в левой части сосуда находится смесь частиц двух типов, отличающихся по массе в 25 раз. Скорость лёгких частиц в 5 раз больше скорости тяжёлых частиц, они чаще ударяются о стенки и, следовательно, быстрее переходят в правую часть сосуда. Эффект Доплера в акустике. Частота регистрируемого сигнала изменяется, если источник сигнала и приемник движутся относительно друг друга.
Cлайд 50
Формирование молний как электрического разряда между отрицательно заряженными... Формирование молний как электрического разряда между отрицательно заряженными тучами и положительно заряженной поверхностью Земли. Сжатие и расширение адиабатически изолированного газа сопровождается его нагреванием и охлаждением. Скорость движения молекул при адиабатическом сжатии газа увеличивается, а при расширении – уменьшается Эксперимент Жана-Бернара-Леона Фуко, проведённый в 1851 году. Французскийфизик экспериментально доказал вращение Земли вокругоси с помощью 67-метрового маятника, подвешенного к вершине купола парижского Пантеона. Подобный маятник до недавнего времени можно было увидеть в Петербурге в Исаакиевском соборе
Cлайд 51
Використання презентацій на уроках допомагає учням краще засвоїти навчальний ... Використання презентацій на уроках допомагає учням краще засвоїти навчальний матеріал, підвищує їх активність на уроці. Учні мають можливість не тільки почути формуліровку нового поняття,а й прочитати ії на екрані: працює не тільки слух , а й зір дитини. Використання презентацій потребує наявністі в кабинеті фізики не тільки ПК, а й мультимедійного проектора.
Cлайд 52
Приклади презентацій Спектральный анализ Молекулярная физика Влажность воздуха Приклади презентацій Спектральный анализ Молекулярная физика Влажность воздуха
Cлайд 53
Презентації учнів Презентації учнів
Cлайд 54
знайти в мережі Інтернет відеоролик про вплив деяких газів на зміну голосу лю... знайти в мережі Інтернет відеоролик про вплив деяких газів на зміну голосу людини при їх вдиханні; знайти відповіді на питання “Чому, якщо подихати гелієм із повітряної кульки, голос здається “писклявим”? знайти в мережі Інтернет на сайті журналу “ Идеи вашего дома” статті про значення акустичних явищ в нашому побутовому житті. Приклади завдань пошука інформаціі в мережі Інтернет
Cлайд 55
На мою думку сприянню самореалізації творчої особистості, формування надпредм... На мою думку сприянню самореалізації творчої особистості, формування надпредметних компетентностей відбувається також завдяки широкому спектру позакласної роботи: підготовка і участь школярів в олімпіадах з фізики; дослідницька робота в МАН; участь у гуртках, факультативах; участь в інтелектуальних іграх; робота над проектом; участь у науково-практичних конференціях участь в Інтернет-олімпіадах ; заняття у наукових товариствах; виконання учнем позанавчальних завдань; участь у тематичних масових заходах; огляди-конкурси технічних видів творчості; зустрічі з ученими, тощо
Cлайд 56
Метод проектів дозволяє, використовуючи найменші затрати ресурсів, створити в... Метод проектів дозволяє, використовуючи найменші затрати ресурсів, створити в навчальному процесі умови діяльності, максимально наближених до реальних; стимулює практичну проектну діяльність; створює умови для комплексного формування ключових компетентностей учнів і особливо надпредметних.
Cлайд 57
У рамках освітнього процесу залучаю учнів до таких проектів : дослідницькі, і... У рамках освітнього процесу залучаю учнів до таких проектів : дослідницькі, ігрові, інформаційні, практично-орієнтовані,творчі за домінуючою у проекті діяльністю тощо; за характером контактів: особистісні, парні та групові за кількістю учасників; короткодіючі (кілька уроків із програми), середньої тривалості (від тижня до місяця), довготривалі (кілька місяців) за тривалістю проведення.
Cлайд 58
Схема технології проектів у фізиці. Схема технології проектів у фізиці.
Cлайд 59
Зрозуміло, що навчальний проект – “живий організм”, навчальне проектування – ... Зрозуміло, що навчальний проект – “живий організм”, навчальне проектування – творчий процес, який неможливо жорстко регламентувати, тому вважаю,що природнім є повернення чи перехід учня (вчителя) до будь-якого етапу роботи над проектом під час його виконання . Перехід між шостим (заключним) та першим етапом ми теж можливий, бо навіть успішне вирішення будь-якої складної проблеми дуже часто залишає тематичне поле для майбутніх досліджень.
Cлайд 60
Вимоги до підбору задач Мають разнорівневий характер Цікаві для учнів Охоплюю... Вимоги до підбору задач Мають разнорівневий характер Цікаві для учнів Охоплюють достатній обсяг навчального матеріалу Допускають використання різноманітних форм роботи Передбачають досягнення якісних і кількісних показників
Cлайд 61
Вважаю,що пізнавальний інтерес в учнів тим вищий, чим краще відношення учнів ... Вважаю,що пізнавальний інтерес в учнів тим вищий, чим краще відношення учнів до предмету в цілому. Якщо вчителю вдається пробудити інтерес до свого предмету,то він створює передумови для самостійної роботи учнів, тобто надає змогу більш ефективно та цікавіше використовувати навчальний час, а це у свою чергу принесе ще більшу зацікавленість.
Cлайд 62
Результати навчання учнів 10-б класу Результати навчання учнів 10-б класу
Cлайд 63
Аналіз участі учнів в міських олімпіадах 2006-2007 навчальний рік 8 клас Папі... Аналіз участі учнів в міських олімпіадах 2006-2007 навчальний рік 8 клас Папіш Аліна - 1 місце 2007-2008 навчальний рік 9 клас Очиров Олександр - 1 місце 2010-2011 навчальний рік 10 клас Кірюшин Дмитро – 2 місце
Cлайд 64
Аналіз участі учнів 10-б класу в міжнародному конкурсі знавців фізики “Левеня... Аналіз участі учнів 10-б класу в міжнародному конкурсі знавців фізики “Левеня” Учасники Бонсевич Марина Зеленюк Владислав Іванова Олександра Кірюшин Дмитро Павловець Анастасія Самодєлов Віталій Фоломєєв Антон Шикида Євгенія Добрий результат Кірюшин Дмитро Бонсевич Марина Шикида Євгенія Фоломєєв Антон
Cлайд 65
Аналіз отриманих результатів підтверджує ефективність застосування методу про... Аналіз отриманих результатів підтверджує ефективність застосування методу проектів, компьютера, дослідницької діяльності, інтерактивних методів навчання, позакласної роботи для комплексного формування надпредметної компетентності учнів у процесі навчання фізики. Усі діти по-своєму обдаровані, потрібні зусилля, аби розпізнати таланти й допомогти дитині розвинути обдарованість.
Скачать эту презентацию

Похожие презентаци

Наверх