X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Командитне підприємство

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Командитне підприємство

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Командитне товариство За ЗУ «Про господарські товариства» Розділ 2, Глава 5 в... Командитне товариство За ЗУ «Про господарські товариства» Розділ 2, Глава 5 від 19 вересня 1991 року  N 1576-XII
Cлайд 2
Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або біль... Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не беруть участі в діяльності товариства. Стаття 75
Cлайд 3
Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повно... Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.  Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві. Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства. Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства. Стаття 75
Cлайд 4
Найменування командитного товариства повинно містити імена (найменування) всі... Найменування командитного товариства повинно містити імена (найменування) всіх повних його учасників, слова "командитне товариство" або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слів "командитне товариство". Стаття 75
Cлайд 5
Засновницький договір про командитне товариство, крім умов, передбачених стат... Засновницький договір про командитне товариство, крім умов, передбачених статтею 4 цього Закону, повинен включати розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах товариства.  В засновницькому договорі стосовно вкладників вказуються тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів. Стаття 76
Cлайд 6
Вкладник може вступити до командитного товариства шляхом внесення грошових аб... Вкладник може вступити до командитного товариства шляхом внесення грошових або матеріальних вкладів. Стаття 78.
Cлайд 7
Вкладник командитного товариства має право: Одержувати частину прибутку товар... Вкладник командитного товариства має право: Одержувати частину прибутку товариства відповідно до його частки у складеному капіталі товариства в порядку, встановленому засновницьким договором Діяти від імені товариства в разі видачі йому довіреності та відповідно до неї; Якщо бажання викупити частку (її частину) виявили декілька вкладників, зазначена частка розподіляється між ними відповідно до їхніх часток у складеному капіталі товариства; Вимагати першочергового повернення вкладу в разі ліквідації товариства; Ознайомлюватися з річними звітами та балансами товариства; Після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати свій вклад у порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом); Передати свою частку (її частину) у складеному капіталі іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це товариство. Стаття 79
Cлайд 8
Обов'язки вкладників командитного товариства Вкладники командитного товариств... Обов'язки вкладників командитного товариства Вкладники командитного товариства повинні вносити вклади і додаткові внески у розмірі, способами і у порядку, передбаченими засновницьким договором. Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50 відсотків майна товариства, зазначеного в засновницькому договорі.  На момент реєстрації командитного товариства кожний з вкладників повинен внести не менше 25 відсотків свого внеску. Стаття 80.
Cлайд 9
Управління справами командитного товариства Управління справами командитного ... Управління справами командитного товариства Управління справами командитного товариства здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю. У командитному товаристві, де є тільки один учасник з повною відповідальністю, управління справами здійснюється цим учасником самостійно. Вкладники не вправі перешкоджати діям учасників з повною відповідальністю по управлінню справами командитного товариства. Стаття 81
Cлайд 10
Відповідальність вкладника командитного товариства Якщо вкладник командитного... Відповідальність вкладника командитного товариства Якщо вкладник командитного товариства вчиняє правочин від імені та в інтересах товариства без відповідних повноважень, то в разі схвалення його дій командитним товариством він звільняється від відповідальності перед кредиторами за вчинений правочин. Стаття 82
Cлайд 11
Якщо схвалення не буде одержано, вкладник відповідає перед третьою особою сам... Якщо схвалення не буде одержано, вкладник відповідає перед третьою особою самостійно усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. Вкладник командитного товариства відповідає за борги товариства, які виникли до його вступу у товариство, перед третіми особами в тому ж порядку, як і інші вкладники. Стаття 82
Cлайд 12
Особливості припинення командитного товариства Командитне товариство, крім пі... Особливості припинення командитного товариства Командитне товариство, крім підстав, зазначених у статті 19 цього Закону, припиняється також у разі вибуття всіх учасників з повною відповідальністю. При вибутті усіх вкладників учасники з повною відповідальністю вправі замість ліквідації товариства перетворити його в повне товариство. У цьому випадку, як і у разі ліквідації товариства, необхідно внести відповідні зміни до засновницького договору і державного реєстру. Стаття 83
Cлайд 13
Наявні у командитного товариства грошові кошти, включаючи і виручку від прода... Наявні у командитного товариства грошові кошти, включаючи і виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих працівників товариства і виконання обов'язків перед банками, бюджетом, іншими кредиторами у першу чергу розподіляються між вкладниками для повернення їм їх вкладів, а потім між учасниками з повною відповідальністю у порядку і на умовах, передбачених цим Законом та засновницьким договором. У разі недостатності коштів товариства для повного повернення вкладникам їх вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками відповідно до їх долі у майні товариства. Стаття 83
Cлайд 14
2012 р. Група Т-10 Дякуємо за увагу Виконали: Чехова М.О Янкова Т.С 2012 р. Група Т-10 Дякуємо за увагу Виконали: Чехова М.О Янкова Т.С

Презентации этого автора

Скачать эту презентацию

Похожие презентаци

Наверх